fbpx

Privacy Policy

Privacyverklaring Van der Hart Timmerwerk 

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Van der Hart Timmerwerk zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Van der Hart Timmerwerk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Van der Hart Timmerwerk is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van der Hart Timmerwerk is een onderneming gespecialiseerd in het vervaardigen van timmerwerk (waaronder ook begrepen: deuren, ramen en kozijnen) en het verlenen van ondersteuning in bouw- en tuinprojecten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  2. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

Van der Hart Timmerwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van der Hart Timmerwerk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van der Hart Timmerwerk hebt verstrekt. Van der Hart Timmerwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw betalingsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Van der Hart Timmerwerk zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Van der Hart Timmerwerk verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de betrokkene op de hoogte te houden van de status van de werkzaamheden. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Van der Hart Timmerwerk te optimaliseren.

4. Marketingactiviteiten

Van der Hart Timmerwerk houdt, in het kader van zijn marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van zijn bezoekers bij. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen gegevens van de betrokkenen worden gebruikt om de relatie met de betrokkene (als klant) te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Van der Hart Timmerwerk.

Tot slot kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de diensten van Van der Hart Timmerwerk onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van foto’s van de opgeleverde producten op de website of de nieuwsbrief.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Van der Hart Timmerwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 8 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Van der Hart Timmerwerk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Van der Hart Timmerwerk kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Van der Hart Timmerwerk raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. 

7. Beveiliging persoonsgegevens

Van der Hart Timmerwerk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Van der Hart Timmerwerk zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Van der Hart Timmerwerk beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. De toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens is beveiligd met het programma “Kaspersky Small Office Security”. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Van der Hart Timmerwerk. De contactgegevens staan vermeld onder alinea 12.

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van Van der Hart Timmerwerk samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Van der Hart Timmerwerk afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Van der Hart Timmerwerk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Zo deelt Van der Hart Timmerwerk uw persoonsgegevens met zijn boekhoudprogramma om de offertes en facturen te kunnen versturen en zijn belastingadviseur. 

9. Rechten van betrokkenen

Van der Hart Timmerwerk honoreert alle rechten van de betrokkenen. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Van der Hart Timmerwerk), kan uitoefenen, dan wel inroepen. 

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. 

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken versturen middels een e-mail naar joey@vanderharttimmerwerk.nl. Van der Hart Timmerwerk zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

10. Wijziging Privacyverklaring

Van der Hart Timmerwerk behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Van der Hart Timmerwerk worden gepubliceerd: www.vanderharttimmerwerk.nl.  

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Van der Hart Timmerwerk. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Van der Hart Timmerwerk, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

12. Contactgegevens Van der Hart Timmerwerk 

Van der Hart Timmerwerk (volledige handelsnaam: Joey van der Hart Timmerwerk & Ondersteuning)

Adres:  Witkopeend 42

Postcode en plaats: 1423 SP Uithoorn

KvK-nummer: 73694932

E-mail: joey@vanderharttimmerwerk.nl

Website: www.vanderharttimmerwerk.nl