fbpx

Disclaimer

Disclaimer Van der Hart Timmerwerk

 


1. Toepasselijkheid Disclaimer

 

De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van Van der Hart Timmerwerk: www.vanderharttimmerwerk.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

 

2. Gebruik van de website 

 

De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. 

 

Het is de websitebezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

 

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel Van der Hart Timmerwerk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van der Hart Timmerwerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van der Hart Timmerwerk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Van der Hart Timmerwerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Van der Hart Timmerwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten.  

 

 In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Van der Hart Timmerwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dergelijke typefouten. 

 

Wanneer Van der Hart Timmerwerk op zijn website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Van der Hart Timmerwerk worden aanbevolen. Van der Hart Timmerwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door Van der Hart Timmerwerk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

 

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

Van der Hart Timmerwerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

 

Het is de bezoeker niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Hart Timmerwerk of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. 

 

5. Toepasselijk recht en geschillen

 

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

6. Wijziging Disclaimer

 

Van der Hart Timmerwerk behoudt zich het recht om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

7.  Vragen/klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de werkwijze van (de website van) Van der Hart Timmerwerken of over de inhoud van deze Disclaimer, kunt u hierover direct contact opnemen met Van der Hart Timmerwerk. De contactgegevens staan vermeld onder alinea 8. 

 

8. Contactgegevens Van der Hart Timmerwerk 

 

Mocht u nog vragen hebben over (de inhoud van) deze Disclaimer, kunt u hierover contact opnemen met Van der Hart Timmerwerk. 

 

Van der Hart Timmerwerk (volledige handelsnaam: Joey van der Hart Timmerwerk & Ondersteuning)

 

Adres: Witkopeend 42

 

Postcode en plaats: 1423 SP Uithoorn

 

KvK-nummer: 73694932

 

E-mail: joey@vanderharttimmerwerk.nl

 

Website: www.vanderharttimmerwerk.nl